Различити типови станишта условили су богатство и разноврсност  животињског света Парка природе.

У водотоцима који припадају хладним салмонидним водама, најчешће се срећу поточна мрена (Barbus peloponnesius), поточна пастрмка (Salmo trutta), уклија (Alburnus alburnus), клен (Leuciscus cephalus), пеш (Cottus gobio) и један представник паклара (Petromyzontidae).

У фауни водоземаца издвајају се шарени даждевњак (Salamandra salamandra), жутотрби мукач (Bombina variegata), обична крастава жаба (Bufo bufo), зелена крастава жаба (Bufo viridis), грчка жаба (Rana graeca) и права жаба (Rana esculenta), док фауну гмизаваца чине слепић (Anguis fragilis), обични зелембаћ (Lacerta viridis), зидни гуштер (Podarcis muralis), смукуља (Coronella austriaca), ескулапов смук (Elaphel ongissima), рибарица  (Natrix tessellatа), поскок (Vipera ammodytes), шарка (Vipera berus), планински шарган (Vipera berus subsp. bosniensis), шумска корњача (Testudo hermanni).

 Најинтересантније птице овог подручја су орао змијар (Circaetus gallicus), осичар (Pernis apivorus), еја ливадарка(Circus pygargus), кобац (Accipiter nisus), риђи мишар (Buteo rufinus), сури орао (Aquila chrysaetos), ластавичар (Falco subbuteo), сиви соко (Falco peregrinus), јаребица камењарка (Alectoris graeca), прдавац (Crex crex), шумска шљука (Scolopax rusticola), уралска сова (Strix uralensis), ћук (Otus scops), буљина (Bubo bubo), шумска сова (Strix aluco), мала ушара (Asio otus), пупавац (Upupa epops), зелена жуна (Picus viridis), велики детлић (Dendrocopos major), ћубаста шева (Galerida cristata), шумска трептаљка (Anthus trivialis), црвендаћ (Erithacus rubecula), дрозд имелаш (Turdus viscivorus), шумски звиждак (Phylloscopus sibilatrix), краљић (Regulus regulus), планинска сеница (Parus montanus), јелова сеница (Parus ater), плава сеница (Parus caeruleus), пузгавац (Tichodroma muraria), вуга (Oriolus oriolus), чешљугар (Carduelis carduelis), крстокљун (Loxia curvirostra)...

Од сисара, на просторима Мокре Горе могу се видети белогруди јеж (Erinaceus europaeus), веверица (Sciurus vulgaris), слепо куче (Nannospalax leucodon), риђа волухарица (Clethrionomys glareolus), пух лешникар (Muscardinus avellanarius), куна златица (Martes martes), куна белца (Martes fiona), јазавац (Meles meles), дивља мачка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), лисица (Vulpes vulpes), вук (Canis lupus), мрки медвед (Ursus arctos), срна (Capreоlus capreolus), дивокоза (Rupicapra rupicapra) и многе друге врсте.

Највећи број животињских врста Парка природе има статус строго заштићених и заштићених врста значајних како по националним, тако и по међународним мерилима.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229