Вегетацијски покривач мокрогорског краја одликује се претежним присуством шума у којима су најзаступљеније заједнице црног бора, храста, букве и смрче.

У питомим долинама са високим нивоом подземних вода, на песковитом, муљевитом и глиновитом земљишту, фрагментарно се јављају шуме јове и беле врбе из свезе Salicionalbae. У клисурама, поред потока и река, присутне су заједнице сиве врбе (Salicetumeleagni). Оне имају пионирски карактер јер се јављају на шљунковитим стаништима која током летњег периода често остају без воде.

Храстове шуме, у зависности од типа станишта, грaде више различитих заједница. На топлим падинама са нешто дубљим слојем земљишта, развијају се шуме храста цера (Quercetum cerris). Заузимају положаје мањег нагиба у брдском и нижем планинском региону, најчешће на кречњачкој подлози. Местимично, у влажним увалама и на падинама које се уздижу изнад потока, јављају се шуме китњака и граба (Querco-Carpinetum moesicaе), а на серпентинитским обронцима који окружују котлине, развијене су чисте шуме храста китњака (Quercetum montanum serpentinicum). Стрме кречњачке падине Ограђенице и Тустог брда обраста заједница црног јасена и црног граба (Orno-Ostryetum) са рујем и храстом медунцем.

Заједнице букових шума (Fagetum moesiaca montanum и Fagetum moesiaca submontanum), развијене су на више локалитета, али највеће површине заузимају на кречњацима Тустог брда на висини од 600 до 1100 m.

Шуме црног бора обрастају како серпентините, тако и кречњаке. На серпентинитима се обично срећу светле борове шуме са црњушом или црним грабом (Erico-Pinetum nigrae и Ostryo-Pinetum nigrae). Кречњачке одсеке улазног дела клисуре Белог Рзава, Тустог брда и врха Вао, обраста заједница  црног бора и црног граба (Ostryo-Pineum nigrae). На вертикалним или врло стрмим литицама, као остатак ове заједнице налазе се усамљена стабла црног бора  импозантних димензија и посебних пејсажних вредности.

Поред шумске вегетације, ово подручје прекрива и раскошна зељаста вегетација ливада и пашњака, камењара, пукотина стена, високих зелени и  сипара.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229