Очување и заштита природе и заштићених подручја регулисани су бројним стратешким документима, законским и подзаконским актима и ратификованим међународним конвенцијама. За делатност управљача Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ од нарочитог значаја су:

-  Стратегије

 • Просторни план Републике Србије 2010-2020 („Службени гласник РС", бр. 88/10)
 • Водопривредна основа Републике Србије 2002-2021 („Службени гласник РС“, бр. 11/02)
 • Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара” („Службени гласник РС“, бр. 100/10)
 • Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС", бр. 57/08)
 • Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 13/11)
 • Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, бр. 33/12)

-  Закони

 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10)
 • Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)
 • Закон о шумама („Службени гласник РС", бр. 30/10)
 • Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС", бр. 18/10)
 • Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 36/09)
 • Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09)
 • Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС", бр. 41/09)
 • Закон о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10)
 • Закон о туризму („Службени гласник РС", бр. 88/10)
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 36/09),
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", бр. 88/10)
 • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", бр. 84/09)
 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04)

-  Конвенције

 • Конвенција о заштити влажних станишта ‒ Рамсарска конвенција („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 9/77)
 • Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне‒ Цитес конвенција („Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 11/01)
 • Конвенција о биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 11/01)
 • Конвенција о заштити европског дивљег живог света и природних станишта ‒ Бернска конвенција(„Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/07)
 • Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња – Бонска конвенција(„Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/07)
 • Европска конвенција о пределу („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/11)
 • Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 38/09)

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229