Управљач Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ је Друштво са ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора“ које је основала Влада Републике Србије Одлуком бр. 3169 од 18.11.2005. године („Службени гласник РС“, бр. 99/05).

На основу Законa о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10), управљач заштићеног подручја дужан је, између осталог, да чува, унапређује и промовише заштићено подручје, спроводи прописане режиме заштите, доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби, обележи заштићено подручје, осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја, обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе, прати кретање и активности посетилаца, води евиденције о природним вредностима, о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор угрожавања заштићеног подручја, спречава све активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја, доноси акт о накнадама и обавља друге послове у складу са Законом и актом о заштити.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229