Подручје Мокре Горе, Шаргана и јужних обронака планине Таре припадало је заштитној зони Националног парка „Тара” од 1981. године када је проглашен овај Национални парк, па до 2004. године када је на основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр. 66/91, 83/92), Решењем Завода за заштиту природе Србије бр. 02-592/1 од 19.5.2004. године, стављено под претходну заштиту до доношења Уредбе о заштити.

Решење о претходној заштити било је на снази до 2005. године када је статус Предела изузетних одлика као природног добра од изузетног националног значаја – I категорије, ово подручје добило на основу Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Шарган - Мокра Гора” („Службени гласник РС“, бр. 52/2005). У складу с наведеном Уредбом, Предео изузетних одлика „Шарган - Мокра Гора” обухватио је површину од 3.678,23 ha. Изменом Уредбе, односно, Уредбом о заштити Парка природе „Шарган - Мокра Гора” („Службени гласник РС“, бр. 81/2008), повећана је површина овог природног добра тако да је оно добило статус Парка природе, природног добра од изузетног националног значаја – I категорије, на површини од 10.813,73 ha.

Подручје Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ препознато је и као међународно значајно подручје за птице (ImportantBirdAreas - IBA), међународно значајно подручје за биљке (ImportantPlantAreas – IBA), одабрано подручје за дневне лептире у Србији (PrimeButterflyAreasinSerbia – PBA) и као једно од 61 Емералд подручја у Србији у оквиру Пан-европске еколошке мреже (Pan-EuropeanEcologicalNetwork – PEEN).

Такође, Парк природе „Шарган - Мокра Гара“ препознат је и као део потенцијалног међународног Резервата биосфере „Дрина“ (UNESCO, MAB - ManandBiosphaere) који би требао да се успостави на подручју средњег тока реке Дрине између Републике Србије и Републике Српске (БиХ).

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229